mars, 2022

17mar18:0021:00ÅRSMÖTE GCF VÄSTMANLAND Arrangör: GCF Västmanland

Aktivitet

Datum: 17 mars 2022 

Tid: kl.18.00–21.00  

Plats: Kyrkbacksgården,
Domprostgården V Kyrkogatan 3,
Västerås

Lokal:
Lykttändaren (lokalen rymmer 60
personer dvs gott om plats för att sitta glest)

 

Efter
årsmötesförhandlingarna informerar Karin Rolfsdotter Dahlberg, som är cancersamordnare
i Region Västmanland om Regionalt CancerCentrum (RCC) och sin verksamhet.

 

Förtäring: Kaffe och smörgås

 

Anmälan: Senast den 10 mars till
Christina Liffner, c.liffner@bahnhof.se
eller 070-522 0905

 

 Föredragningslista

1.      Årsmötets
öppnande

2.      Upprättande
och godkännande av röstlängd

3.      Val
av mötesordförande

4.      Val
av mötessekreterare

5.      Mötets
behöriga utlysande

6.      Fastställande
av föreslagen dagordning

7.      Val
av två protokollsjusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera

         årsmötesprotokollet

8.      Styrelsens
verksamhetsberättelse

9.      Ekonomisk
rapport för 2021

10     Revisorns
berättelse

11.    Beslut
om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

12.    Stadgeenliga val:

         a)
tre (3) ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år

         b)
en (1) ordinarie revisor för ett (1) år

         c)
en (l) revisorssuppleant för ett (1) år

         d)
Val av valberedning, tre personer (en sammankallande utses)

         e)
ev. övriga val

13.    Styrelsens förslag till
verksamhetsplan

14.    Budgetförslag för 2022

15.    Medlemsavgift
för nästkommande kalender år

16.    Ärenden framlagda av styrelsen

17.    Ärenden
som inkommit till styrelsen från medlemmar senast tre (3 ) veckor före årsmötet

18.    Övriga frågor

19.    Årsmötets avslutning

 

Västerås den 14 februari 2022

 

Styrelsen

Varmt välkomna!

 

Årsmöteshandlingarna
finns tillgängliga 17 på Kyrkbacksgården 17 mars. Vill du ha dem tidigare
kontakta Christina Liffner. Kontaktuppgifter – se ovan.

more

Tid

18:00 - 21:00

Plats

Kyrkbacksgården

V Kyrkogatan 3, Västerås

Arrangör

GCF Västmanland

X
X