VÄLJ LOKALFÖRENING

Information från RCC

Patient- och närståendeföreträdare

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCCs arbete. Varje RCC har bland annat ett eget patient- och närståenderåd. Patienter och närstående medverkar även i vårdprocessarbeten, i de nationella vårdprogramgrupperna, kvalitetsregistrens styrgrupper samt i andra projekt- och arbetsgrupper.

Patient- och närståenderådet

RCCs patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCCs organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion.

Vårdprocessgrupper

Varje RCC har mellan 15 och 30 vårdprocessgrupper, både diagnosspecifika och diagnosövergripande. Vårdprocessgrupperna består av vårdpersonal som är kliniskt verksam inom aktuell cancerdiagnos. I dessa grupper har patient- och närståendeföreträdarna möjlighet att direkt vara med och påverka vårdprocessen genom att bidra med patient- och närståendeperspektivet.

Nationella vårdprogramgrupper

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger vården rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Det finns idag närmare 50 nationella vårdprogram inom cancerområdet. Till varje vårdprogram finns en vårdprogramgrupp som ansvarar för att hålla vårdprogrammet uppdaterat. Många av grupperna har patient- och närståendeföreträdare med i arbetet. Grupperna arbetar dessutom utifrån en checklista för patientperspektivet. Checklistan hittar du under rubriken Dokument och blanketter nedan.

RCC Syd

Förbundets representant

PNR: Carina Olsson

RCC Sydöst

Förbundets representant

PNR: Eva Molnar

RCC Väst

Förbundets representant

PNR: Sara Wendel

Vårprocessgrp: 

Min vårdplan: Sara Wendel

Alla Diagnoser: Sara Wendel

Kraftens hus: Sara Wendel

Sahlgrenska cancerscenters patientråd: Sara Wendel

RCC Stockholm Gotland

Förbundets representant

PNR: Petra Dahlberg

Vårdprocessgrp:

Äggstockscancer: Petra Dahlberg

RCC Mellansverige

Förbundets representant

PNR: Ulla Wahlman

Vårdprocessgrp:

Gynekologi: Ulla Wahlman

Livmoderhalscancer: Sara Wendel

Livmoderkroppscancer: Anna-Maria Kvist

Livmoderkroppscancer: Mia Semb

Bäckencancer: Belinda Haraldsson

RCC Norr

Förbundets representant

PNR: Jessica Bagglund