Hjälp med tankar & känslor vid cancer

Källa: 1177.se

Många känslor och tankar

För många innebär cancer en ovan situation med många känslor och tankar. De flesta hittar sätt att hantera dem, antingen själv eller med stöd från omgivningen. Ibland är det inte möjligt. Då finns stöd och hjälp att få.

Många tycker att det underlättar att röra på sig eller att göra något som de tycker om, som inte har med sjukdomen att göra.

Rör på dig

Fysisk aktivitet hjälper kroppen att klara cancerbehandlingen och att återhämta sig. Att röra på sig kan hjälpa mot nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter och kan förebygga depression. Du kan läsa mer om fysiska aktiviteter och fysioterapi vid cancer. Du som är närstående och vill komma igång att röra på dig kan få råd om träning.

Gör sådant du mår bra av

Du kan behöva hitta sätt som gör att du kan få tillbaka energi eller för att känna dig lugn och i balans. Gör sådant som du tycker om och som känns bra för dig.

Under eller efter en cancerbehandling kan också vara ett bra tillfälle att göra förändringar i livet, om du vill det. Kanske finns det något du har slutat med, som du gärna vill komma igång med igen. Kanske finns det annat som du inte längre vill ägna så mycket tid åt.

Det är bra att försöka planera så att du regelbundet kan göra det som du mår bra av.

Mindfulness kan minska stress och oro

Mindfulness är en metod som används på många håll inom vården för att minska stress och oro. Det finns kurser i mindfulness både inom och utanför vården. Du kan också själv lära dig mindfulness.

För en del underlättar det att få prata med någon. Det kan vara en närstående eller en annan person som du känner förtroende för. Om det inte är möjligt finns olika former av samtalsstöd inom vården och utanför vården.

En del behöver mer hjälp, till exempel om nedstämdheten övergår i ångest eller depression.

Samtalsstöd från vården

Kontaktsjuksköterskan är ett särskilt stöd för dig om du har cancer eller är närstående. Kontaktsjuksköterskan kan hänvisa dig vidare om du behöver mer stöd. Du kan också få stöd hos kuratorn, en psykolog eller sjukhuskyrkan där det arbetar bland annat präster och diakoner.

En diakon är en person inom kyrkan som jobbar med att ge stöd vid olika livssituationer.

Kontaktsjuksköterskor, kuratorer, psykologer, präster och diakoner är vana vid att samtala med människor om saker som känns svåra. De har utbildning för det.

Du behöver inte ha något färdigformulerat problem för att få samtalsstöd. Tvärtom är det ofta i samtalet som du kan få hjälp att formulera dig, så att du kan hitta lösningar eller leva med situationen som den är nu. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det har även präster och diakoner. Det innebär att du måste ge ditt uttryckliga samtycke för att de ska få berätta för någon annan vad du har sagt eller ens att du har kontaktat dem.

Psykoterapi och annan psykologisk behandling

En del behöver ibland mer hjälp eller annan hjälp än samtalsstöd. Då kan någon form av psykoterapi eller psykologisk behandling vara ett alternativ.

Många tycker att det känns bra att träffas i grupp och dela sina erfarenheter med andra i samma situation. Sådant stöd finns också på internet.

Stödgrupper i vården

På en del sjukhus finns stödverksamhet för patienter med cancer. Kontaktsjuksköterskan eller kuratorn kan berätta mer.

Stödgrupper utanför vården

Patientföreningar finns för de vanligaste cancersjukdomarna. Föreningarna kan ge både information och annat stöd. Ibland ordnar de lokala stödgrupper. Det är vanligt att både patienter och närstående kan delta.

Du kan hitta information på sjukhusets anslagstavlor om vad patientföreningarna erbjuder. Du kan också titta på föreningarnas webbplatser.

Det kan även finnas lokala stödgrupper som anordnas av andra organisationer, till exempel Röda Korset eller Lions. Kuratorn känner till om det finns sådana verksamheter.

Du kan få en samtalsvän

Hos flera patientföreningar finns personer som är särskilt utsedda att ge stöd. De har egna erfarenheter av cancer som patient eller närstående.