VÄLJ LOKALFÖRENING

Synpunkter och klagomål på vården

RegionStockholm

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, kan du vända dig till den verksamhet som ansvarade för vården eller till oss på patientnämnden. Söker du ersättning för en skada orsakad av regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Har skadan orsakats av ett läkemedel hör du av dig till Läkemedelsförsäkringen.

Här kan du se sändningen från Nationella patientdagen den 17 september i efterhand
Nationella patientdagen med tema covid-19 ägde rum den 17 september på WHO:s internationella patientsäkerhetsdag. Via den här länken kan du se programmet Nationella patientdagen 2021 i efterhand.

Under dagen delades årets Tillsammanspris – patienter och vård i samverkan ut, och vinnare i år blev Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer om motiveringen under Aktuellt från Patientnämnden här till höger. Vi gratulerar allra varmast!

Nationella patientdagen 2022 äger rum den 15 september på eftermiddagen.

Patientnämnden hjälper dig att föra fram ditt klagomål
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan hjälpa till att få dina klagomål eller synpunkter besvarade av vårdgivarna. Däremot gör vi inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Nämnden bidrar till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Genom att kontakta nämnden bidrar du till att förändra och förbättra vården, så att andra inte drabbas på samma sätt. Därför är dina klagomål och synpunkter viktiga.

Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor och klagomål som rör all offentligt finansierad vård

Patientnämnden handlägger frågor som rör Region Stockholms hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm, Folktandvården, Distriktstandvården, Aqua Dental, tandvård som Region Stockholm finansierar och vård hos privata tandhygienister.

Patientnämnden har ingen preskriptionstid, vilket betyder att du inte behöver anmäla inom en viss tidsram. Handläggarna har stor kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård samt tandvård och även juridik.

OBS! Med anledning av rådande smittoläge i samhället just nu, kan handläggningstiderna komma att försenas, både hos patientnämndens förvaltning och hos vårdgivarna.

Så här går det till när du gör en anmälan hos patientnämnden

Det säkraste och enklaste sättet att kommunicera med oss är att logga in via www.1177.se/Stockholm under Regionen rekommenderar, Lämna synpunkter och klagomål hos patientnämnden. Detta förutsätter att du är folkbokförd i Region Stockholm. Vill du inte gå in via 1177.se kan du använda blanketten ”Blankett för synpunkter på vården” här i högermarginalen, och skicka in till oss med vanlig post.

Principärenden
Vissa frågor av mer principiell karaktär lyfts till nämnden för särskild handläggning och analys. Dessa ärenden leder till rutinförbättringar och är ett led i kvalitetsutvecklingen.

Här kan du ta del av principärenden från och med 2009

Fördjupade analyser
Patientnämnden genomför fördjupade analyser av inkomna ärenden inom olika områden. I dessa rapporter analyseras statistik, ärendeutveckling samt innehåll i ärenden kopplade till en specifik frågeställning, vårdtyp eller problemområde.

Här kan du ta del av analysrapporter från och med 2019

Stödpersonsverksamhet
Patientnämnden utser också stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.

Läs mer om hur du blir stödperson eller om du behöver en själv

Information om Patientnämnden på olika språk
Foldrar på olika språk: “Problem? Kontakta patientnämndens förvaltning” och “Vill du ha en stödperson”.

Inspektionen för vård och omsorg granskar vården
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en tillsynsmyndighet som granskar vården så att befolkningen får en vård och omsorg som är säker, håller en god kvalitet och drivs enligt uppsatta lagar och föreskrifter.

Utreder enbart händelser under vissa förutsättningar där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten eller med patientnämnden. IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit.

De utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. Dessutom kan IVO även utreda om du av någon anledning inte fått svar från verksamheten, eller om svaret inte är tillfredsställande .

Viktigt att veta är att IVO i regel inte utreder som händelser som inträffade för mer än två år sedan. Läs mer om IVO på ivo.seeller ring IVO:s upplysningstjänst på telefonnummer 010-788 50 00.

Löf
Du som har drabbats av en vårdskada orsakad av regionfinansierad vård, kan enligt patientskadelagen, ha rätt till ersättning från patientförsäkringen hos Löf, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Observera att det finns en yttersta tidsgräns på tio år som räknas från den tidpunkt skadan orsakades.

Privat vårdgivare som saknar avtal med Region Stockholm är skyldig att informera dig som patient om i vilket försäkringsbolag den har sin patientförsäkring. Om vårdgivaren saknar försäkring bör du kontakta Patientförsäkringsföreningen. Läs mer på www.pff.se

Anmäla en skada till Löf

Läkemedelsförsäkringen
Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel, kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få din sak prövad. Du som anmälare kan få ersättning om försäkringsgivarens utredning visar att det handlar om en faktisk läkemedelsskada.

En anmälan skickas in skriftligt senast tre år från att du fick skadan. Som yttersta tidsgräns ska skadan anmälas inom 15 år från att du slutat använda de läkemedel som orsakade skadan.

Anmäl en skada till läkemedelsförsäkringen

Artikel hämtad från https://www.regionstockholm.se/verksamhet/halsa-och-vard/Patientnamnden-Stockholm/

Läs andra artiklar