VÄLJ LOKALFÖRENING

Senaste förslag gällande för cancerrehabilitering

Female doctor in medical facial mask have consultation with elderly patient during covid-19 pandemics. Woman GP in facemask talk consult mature client in clinic or hospital. Coronavirus concept.

Förslag för en förbättrad cancerrehabilitering

I Sverige insjuknar ungefär 65 000 personer i cancer varje år och prognoser visar på en ökning i framtiden. Eftersom behandlingsmetoderna förbättras, förväntas fler också leva med cancer.

 

I cancerbehandling ingår cancerrehabilitering.

Att insjukna i cancer förändrar vardagen både för individen och närstående. För att människor ska kunna leva så bra som möjligt krävs en god, tillgänglig och jämlik cancerrehabilitering.

Rehabiliteringen syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling. Socialstyrelsen har följt upp svensk cancerrehabilitering och lämnar tretton förslag på hur den kan förbättras i en rapport som publiceras idag. Här tar du del av rapporten [3], samt till ett underlagsrapport om den idégenerering [4] som genomförts.

 

Patientens behov i centrum

Cancerrehabilitering måste utgå från patientens behov. Behovet behöver bedömas kontinuerligt från det att patienten får en cancerdiagnos, under behandlingen och även vid uppföljningen av behandlingen. Patienten måste vara delaktig under hela denna process, men även närstående i den mån patientsekretessen tillåter.

 

En förstärkt regional och kommunal styrning

Socialstyrelsen föreslår bland annat en förstärkt regional och
kommunal styrning för att implementera det nationella vårdprogrammet
för cancerrehabilitering. Vid övergångar mellan olika vårdgivare
behöver hälso- och sjukvården skapa en tydligare ansvarsfördelning,
utöka samarbetet och skapa förstärkta team utifrån behov samt se
över och säkerställa ändamålsenliga kommunikationsvägar kring
patientens rehabilitering.

 

Källa: Socialstyrelsen

 

Cancerrehabilitering. Länk till Socialstyrelsen

Cancerrehabilitering Förslag till utveckling. Länk till Socialstyrelsen

Idégenerering för förbättrad cancerrehabilitering. Länk till Socialstyrelsen

Läs andra artiklar