VÄLJ LOKALFÖRENING

RCC Regionala Cancercentrum i Samverkan

thumbnail_IMG_7781

RCC Nationella kunskapsstöd

För att få en mera sammanhållen och effektiv cancervård, minska risken för insjuknande och göra en jämlik cancervård i hela landet tog regeringen fram den nationella cancerstrategin 2009. För att ut veckla vården utifrån den nationella cancerstrategin bildades sex regionala cancercentrum (RCC). Det finns ett RCC i varje sjukvårdsregion som stödjer de ingående regionerna i arbetet att utveckla och kvalitetssäkra cancervården. En central del i RCC uppdrag är att verka för en mera jämlik och kunskapsstyrk cancervård. Därför har RCC utvecklat nationella kunskapsstöd som kan stödja patienter, närstående och vårdens medarbetare.

 

Nationella vårdprogram

Utgör grunden för kunskapsstöden. De bygger på medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av cancerpatienter

 

Standardiserade vårdförlopp (SVF)

i de standardiserade vårdförloppen finns nationellt framtagna rekommendationer för ledtider och utredning av cancer.

 

Nationella regimbiblioteket

Här hittar du läkemedelsinformation form av regimer, basfakta om läkemedel och stöddokument.

 

Register

Kunskapsstyrningen baseras på nationella vårdprogram och följ upp av olika register.

 

Individuell patientöversikt (IPÖ)

IPÖ används tillsammans med patientjournalen i vårdens kontakt med patienten. De ger en översikt av patientens enskilda sjukdomsförlopp och behandlingar över tid.

 

Min vårdplan

Den syftar till att öka jämlikheten, kvaliteten och personcentreringen i Cancervården genom att göra cancerberörda delaktiga i sin egen vård.

 

RCCs mål är att alla cancerdrabbade skall erbjudas min vårdplan.

Läs andra artiklar