VÄLJ LOKALFÖRENING

Här vässas framtidens immunterapi

cancer

Här vässas framtidens immunterapi

16 februari 2024

Forskargrupper över hela världen jobbar med olika spår inom immunterapi mot cancer. I Uppsala vill Sara Mangsbo och hennes forskarkollegor ta fram individbaserade immunterapier med hjälp av information i DNA:t från patientens tumör.

kvinna i labbrock i labbet

Sara Mangsbo är professor i protein och antikroppsläkemedel vid Uppsala universitet. Hon forskar om skräddarsydd immunterapi mot cancer i lunga, tjocktarm och bukspottskörtel. Foto: Pernilla Sjöholm.

Redan på 1970-talet godkändes den första behandlingen med immunterapi för behandling av blåscancer. Läkemedlet var baserat på bakterier som fördes in i urinblåsan för att ge en lokal infektion.

Förhoppningen var att det så kallade ”ospecifika” immunförsvaret inte bara skulle aktiveras mot infektionen utan även mot tumörcellerna i urinblåsan.

en grupp
Med immunterapi vill man få kroppens immunförsvar att angripa cancercellerna. Sara Mangsbos forskargrupp vill ta fram en individbaserad men ändå kostnadseffektiv behandling. Här tillsammans med Alexandros Kostakis, Paria Samadi, Gözde Güçlüler. Foto: Pernilla Sjöholm 

Kort efter det, 1975, gjordes den första stamcellstransplantationen, då kallad benmärgstransplantation, vilket också är en form av immunterapi. Sedan dess har metoderna där man använder immunförsvaret som en del av cancerbehandlingen utvecklats mot att även använda kroppens ”specifika” immunförsvar och dess viktiga T-celler.

Till skillnad från det ospecifika immunförsvaret, som är medfött, måste det specifika immunförsvaret tränas upp. Det kan till exempel göras genom att kroppen utsätts för sjukdomsframkallande virus upprepade gånger eller genom att man vaccineras.

Grunden till den moderna immunterapin är att utnyttja det så kallade specifika immunförsvaret och dess T-celler.

– Grunden till den moderna immunterapin är att utnyttja det så kallade specifika immunförsvaret och dess T-celler. Numera vet vi att T-cellerna är extra duktiga på att hitta förändrade celler som till exempel tumörceller, säger Sara Mangsbo, professor i protein och antikroppsläkemedel vid Uppsala universitet.

forskare vid dragskåp
Maria Lampinen och Sara Mangsbo vid dragskåpet. Foto: Pernilla Sjöholm

Ledde till Nobelpris 2018

En milstolpe inom den moderna immunterapin mot cancer är upptäckten av checkpoint inhibitors, på svenska kontrollpunktshämmare, som ledde till Nobelpriset 2018.

– Kontrollpunktshämmare revolutionerade synen på immunterapi och ledde till att en bred massa, både inom den akademiska forskningen och läkemedelsindustrin, började uppmärksamma immunterapin, säger Sara Mangsbo.

Kontrollpunkterna är proteiner som finns på cellytan på aktiverade T-celler och som stänger av kontakten, eller ”samtalet”, mellan cancercellen och T-cellen. I detta samtal försöker tumören stänga av T-cellens aktivitet för att undkomma immunförsvaret.

Var med och stötta cancerforskningen.

Ge en livsviktig gåva

– Innan kontrollpunktshämmarna kom förstod vi inte hur vi skulle kunna bibehålla aktiviteten hos T-cellerna så att de fortsätter att attackera tumören, säger Sara Mangsbo.

Forskare framför skärm
Än så länge befinner sig den forskning som Sara Mangsbo leder på laborationsstadiet. Tidigast från mitten av 2030-talet kan den bli brett tillgänglig för patienter, tror hon. Här är hon tillsammans med kollegorna Alexandros Kostakis och Martin Lord. Foto: Pernilla Sjöholm 

Vill sammanföra immunterapi med precisionsmedicin

Även om flera effektiva immunterapier har nått patienterna, finns det ännu ingen godkänd behandling som är skräddarsydd på individnivå efter den enskilda patientens tumör.

I framtiden kan detta bli möjligt tack vare den forskning som Sara Mangsbo leder. Visionen är att sammanföra specifik immunterapi med individanpassad precisionsmedicin.

Med vår teknik kan vi anpassa immunterapin efter den enskilda patientens tumör.

Vi berättade tidigare att T-cellerna är duktiga på att hitta tumörceller. De gör detta genom att tumörcellerna har små unika proteinfragment på sin cellyta. Hur dessa proteinfragment ser ut avgörs av tumörcellens genetiska kod, dess DNA, och här kommer vi in på Sara Mangsbos forskning.

Genom att analysera en vävnadsbit från patientens tumör går det nämligen att läsa av tumörens DNA-kod för att sedan, med hjälp av avancerade dataanalyser, förutspå vilka proteinfragment som kommer att finnas på tumörcellernas yta.

– Vi kan sedan producera dessa proteinfragment syntetiskt och fästa dem på en unik bärarmolekyl som vi har skapat, berättar Sara Mangsbo.

Tillsammans aktiverar och instruerar bärarproteinet och proteinfragmentet patientens immunförsvar. Genom denna process utbildas T-cellerna att attackera tumören.

– Med vår teknik kan vi anpassa immunterapin efter den enskilda patientens tumör.

forskare i labbet ser på platta
Sara Mangsbo och kollegorna Paria Samadi, Aikaterini Chourlia och Martin Lord ser resultaten på en cellodlingsplatta. Genom att analysera en vävnadsbit från patientens tumör går det att förutspå vilka proteinfragment på tumörcellernas yta som kommer att vara igenkännbara av immunförsvaret. Dessa proteinfragment kan sedan produceras syntetiskt i labbmiljö. Foto: Pernilla Sjöholm 

Eftersom bärarmolekylen redan är framtagen och inte behöver göras om, är det bara proteinfragmenten som behöver tillverkas – i liten skala. Därmed hoppas, och tror, Sara Mangsbo att man kan få fram ett individanpassat men samtidigt kostnadseffektivt läkemedel, vilket ofta är en utmaning.

Vi vill skapa fler “rätt utbildade” T-celler som känner igen cancertumören.

Tanken är sedan att hennes läkemedel ska användas tillsammans med kontrollpunktshämmare.

– Vi vill skapa fler “rätt utbildade” T-celler som känner igen cancertumören. Men vi kommer fortfarande behöva se till att T-cellerna, med hjälp av kontrollpunktshämmare, behåller sin aktivitet och inte blir avprogrammerade av tumören, säger Sara Mangsbo.

Än så länge på laborationsstadiet

Än så länge är detta på laborationsstadiet. För att ta resultaten vidare behöver behandlingen testas kliniskt, och för att testas kliniskt krävs att man kan förklara design och funktion hos läkemedlet.

– Stödet från Cancerfonden betyder väldigt mycket. Det innebär att vi kan ägna oss åt riktigt bra grundforskning och på djupet kartlägga mekanismerna för vår teknik. Utan grundliga data kommer läkarna inte att ha de verktyg de behöver för att kunna implementera behandlingen kliniskt, säger Sara Mangsbo.

Vision för läkemedel

Om allt går som hon hoppas kan de första kliniska försöken göras omkring 2025 eller 2026. Målet till en början är ett läkemedel för behandling av cancer i lunga, tjocktarm och bukspottkörtel.

Sedan är det fortfarande en bit kvar tills behandlingen kan nå alla patienter med dessa cancerformer.

– I den allra snabbaste processen kanske det kan bli någon gång i mitten av 2030-talet, säger Sara Mangsbo.

forskare med pipett
– Stödet från Cancerfonden betyder väldigt mycket. Det innebär att vi kan ägna oss åt riktigt bra grundforskning och på djupet kartlägga mekanismerna för vår teknik, säger Sara Mangsbo. Foto: Pernilla Sjöholm 

Sara Mangsbo

Ålder: 41
Bor: Uppsala
Familj: Sambo, två döttrar på 9 och 11 år
Stolt över: Mina barn, både i form av döttrarna och mina företag
Fritidsintressen: Familj och sport
Senast lästa bok: Parasiten

Fakta Immunterapi

Genom immunterapi vill man få kroppens immunförsvar att angripa cancercellerna. De terapier som används i dag kan grovt delas in följande grupper:

Kontrollpunktshämmare (checkpoint inhibitors)
Antikroppar som riktar in sig på speciella molekyler på T-cellerna som vanligtvis bromsar T-cellerna. Genom att blockera ”bromsen” med en antikropp blir cellerna mer aggressiva mot cancern. Det finns olika typer av kontrollpunktshämmare som binder till proteinerna CTLA4, PD-1 eller PD-L1.

Den här typen av läkemedel ges som dropp och har redan haft stor betydelse för patienter med bland annat malignt melanom och lungcancer. De testas vid allt fler diagnoser.

CAR-T
CAR-T innebär att vita blodkroppar, framför allt T-celler, tas från tumörvävnad eller från blodet och modifieras genetiskt så att de blir mer effektiva och kan hitta och bekämpa cancerceller. Cellerna odlas utanför kroppen och blir fler innan de ges tillbaka till patienten. De modifierade cellerna kallas CAR-T-celler eftersom det protein på cellens yta som känner igen tumörceller heter CAR. CAR är ett fragment av en antikropp som cellen kan använda sig av i kampen mot tumören.

Stamcellstransplantation
Vid en stamcellstransplantation får den som är sjuk nya blodbildande stamceller. Inom cancerområdet används stamcellstransplantation framför allt vid leukemi, myelodysplastiskt syndrom (MDS), lymfom och myelom.

Vaccin som förebygger cancer
Vissa cancerformer kan orsakas av smittsamma virus, till exempel livmoderhalscancer. I dag vaccineras skolbarn för att förebygga livmoderhalscancer. Vaccination mot hepatit som infekterar levern skulle också kunna förebygga många fall av levercancer världen över.

Vaccin som behandling mot cancer
Så kallade cancervacciner ges som behandling när en cancer redan har utvecklats. Det enda globalt godkända cancervaccinet hittills togs fram för behandling av prostatacancer, men är i dag inte tillgängligt i Europa. Det pågår många studier kring cancervacciner som baseras på teknologier som använder sig av celler, proteiner och proteinfragment, men också av en kod (virus, mRNA eller DNA) som sedan ska producera proteiner eller proteinfragment i patientens kropp.

Virus mot cancer
Även virus kan användas som ett vapen mot cancer där specialdesignade virus letar upp och förökar sig i tumörceller tills dessa sprängs.


Läs andra artiklar