VÄLJ LOKALFÖRENING

Cancerbehandling och dess påverkan på kroppen

Skarmbild-2022-06-29-131522 (1)

Cancerbehandling

Operation – Lokal behandling. Vanligaste och äldsta behandlingsmetoden mot cancer. Målet är alltid att om möjligt få bort alla cancerceller.

Cytostatika – Generell behandling som påverkar både friska och sjuka celler som är i delningsfas.

Strålbehandling- Lokal behandling. Överföring avenergi. Vävnad med hög cellomsättning, uppvisar stråleffekter tidigt. Extarmepitel och blodbildandeorgan.

-Målriktad behandling

 • Antikroppar = Stora molekyler som riktar sig mot proteiner på tumörcellens utsida, ex trastuzumab
 • Små molekyler = Riktar sig mot proteiner inuti tumörcellerna, ex PARP-hämmare
 • Modifierade immunceller = CAR-T-celler är en immunologisk behandling dvs utnyttjar immunsystemet för att förstöra cancerceller.
 • Stamcellsbehandling = Nya blodbildande stamceller, vid hematologiska cancer ex leukemi, lymfom och myelom. Infektionskänslighet innan de “nya” stamcellerna har kommit igång. Risk för GVHD.

-Mormon behandling – Blockerar hormonberoende tumörceller att får
sitt hormon på olika sätta att, tumörcellens tillväxt stimuleras inte.

 

Vanliga biverkningar av hormonell behandling

 

Relaterade till menopaus
 • Blodvallningar/svettningar-ffa Tamoxifen, inte så uttalat med aromatashämmare ex Anastrozol, Letrozol. SSRt-preparat kan hjälpa t ex Citalopram. Fysisk aktivitet kan lindra.
 • Psykiska och kognitiva biverkningar
 • Nedsatt sexuell lust och förmåga pga. torra slemhinnor,förändrad kropp mm
 • Torra slemhinnor i underlivet – hormonfri vaginatgel. l vissa fall ok med lokatt applicerat östrogen – fråga din onkolog!

 

Ej direkt relaterade till menopaus
 • Huvudvärk, trötthet
 • Stelhet och smärta i rörelseapparaten – vanligare hos aromatashämmare, drabbar 50%. Fysisk aktivitet hjälper.
 • Viktuppgång – störst första året, drabbar 50%. Ingen skillnad på Tamoxifen och aromatashämmare.
Sexualitet
 • Oavsett cancerdiagnos och behandlingar påverkas den sexuella hälsan på något sätt.
 • Känslor som sorg, besvikelse, ilska, avsky och frustration kan försämra kontakten med den egna kroppen.
 • Vad gäller sexuell rehabilitering reagerar varje person på sitt eget sätt och det finns ingen mall som passar alla.
Vad kan jag göra själv?
 • Förlika sig med sin kropp
 • Den viktiga beröringen
 • Träning av det mentala, fysiska, psykiska och existentiella närvaro
 • Låt allt få ta tid och var inte rädda för att prova något nytt.
Perifer neuropati
 • Definition:
  Funktionsstörning i en eller flera nerver ute i kroppen. l regel symmetriskt och på båda sidor, oftast mest uttalade ute i armar och ben.
 • Symtom:
  Smärta, kraftnedsättning, försämrad finmotorik,
  balansrubbning, känselstörning eller domningar
Behandling perifier neuropati

Få läkemedel har klinisk visad effekt för cytostati ka utlöst perifer neuropati. Läkemedel som används mot neuropatiska smärtor
kan ge en relativ lindring, inte smärtfrihet. Förstahandsvalet är tricyktiska antidepressiva läkemedel, t ex Saroten.
Egenvård: Träning, Hjälpmedel, Värme, Bra stadiga skor, Ta hjälp av alla sinnen. Tålamod.

 

Cancerrelaterad fatigue
 • Definition:
  En påfrestande, ihållande, subjektiv känsla av fysisk, psykisk,
  känslomässig och kognitiv trötthet eller utmattning
 • Orsak:
  Man hittar sällan en direkt enda tydlig orsak

 

Åtgärder:
 • God effekt av att få kunskap om sjukdom och behandling
 • Samtalsstöd
 • Regelbunden fysisk aktivitet med om möjligt successiv ökning
 • Energibesparande åtgärder
 • Rehab av multidisciplinära team om möjligt, för behandling av symtom knutna till fatigue
 • Farmakologisk behandling av ev. depression, lågt blodvärde eller smärta

 

Kognitiv påverkan under och efter behandling

Symtom

 • Sämre förmåga att komma ihåg och bearbeta ny information, bade skriftlig och muntlig
 • Sämre förmåga att planera
 • Minskad uthållighet
 • Svårigheter att fokusera
 • Lättare att distraheras av konkurrerande stimuli
 • Sämre reaktionsförmåga
Orsaker
 • Stress
 • Kris med eller utan depression
 • Biverkan av cytostatikabehandling(“chemobrain”) eller antihormonell behandling
 • Sjukdomen
 • Strålbehandling (mekanism?)

-Arbetsterapeut: Bedömer funktionsförmågan i vardagen, ger rekommendationer kring kognitiv funktionsträning, stöd i att hitta strategier för att hantera vardagen

 

Känner Du av några kvarstående besvär av genomgången cancerbehandling ?

Vad gör Du för att minska besvären?

Läs andra artiklar