VÄLJ LOKALFÖRENING

Alkohol och Cancer RCC i Samverkan

RCC Alkohol

Alkohol

Alkoholkonsumtion ökar risken för huvud- och halscancer, bröstcancer, lever- och gallvägscancer samt tjock- och ändtarmscancer. Enligt Världshälsoorganisationen finns det total över 60 sjukdomar som har samband med konsumtion av alkohol. Riskerna ökar med ökat intag. Sexton procent av den svenska befolkningen kan beskrivas som riskkonsumenter av alkohol.

För vissa cancerformer kan även mindre mängder (lägre än riskbruksgränsen) alkohol öka risken för cancer. Det gäller till exempel bröstcancer, där risken ökar redan vid ett glas per dag och växer succesivt med ökat intag. Den stora riskökningen för majoriteten av alkoholrelaterade cancerformer uppkommer emellertid vid en relativt hög konsumtion.

När alkohol bryts ned i kroppen bildas ämnet acetaldehyd, som verkar cancerframkallande på flera sätt. Ämnet skadar arvsanlagen genom att orsaka mutationer och hämma reparationen av skador i arvsmassan. Alkohol försvagar immunförsvarets så kallad ”mördarceller”, NK-celler. De är viktiga för att känna igen och döda tumöromvandlade celler.

I Sverige uppskattas cirka 3800 cancerfall/år och 600 cancerdödsfall/år vara relaterade till alkoholkonsumtion.

Generell rekommendation

Den europeiska kodexen mot cancer anger att man för att minska sin risk för cancer helst bör undvika alkohol helt.

I samband med cancer

Studier visar att även små mängder alkohol kan ge ökad risk för biverkningar under cancerbehandling.  I samband med operation kan det finnas ökad risk för blödningar, infektioner och påverkan på hjärtat. Cancerbehandling och alkoholkonsumtion påverkar båda vårt immunsystem och ökar därför risken för infektioner. I samband med strålbehandling kan alkoholintag öka risken för kraftigare biverkningar på slemhinnor. Vid blodcancer är blödningsrisken ofta kraftigt förhöjd och i många fall är även immunförsvaret försvagat. Samtidig alkoholkonsumtion kan försvåra dessa komplikationer. Rekommendationerna vid cancerbehandling är därför alkoholuppehåll 4-8 veckor före och efter ett kirurgiskt ingrepp samt alkoholuppehåll under cancerbehandling.

Kunskapsstöd

Hälsoaspekter och egenvård i nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Riskbruk av alkohol, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Så kan du ändra dina alkoholvanor, 1177 

Alkohollinjen

Läs andra artiklar