Regional uppdragsbeskrivning för patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum Stockholm- Gotland

Denna regionala uppdragsbeskrivning är utarbetad av patient- och närståenderådet (PNR) och Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm- Gotland. Den är en anpassning av den nationella uppdragsbeskrivningen. Fastställd av PNR och RCC Stockholm-Gotlands ledningsgrupp

PNRs Förutsättningar

 • Patient- och närståendeföreträdare (PNF) väljs till PNR från och av regionalt aktiva föreningar/organisationer. Max 2 personer per förening som då delar på arvodet.
 • En sammansättning som speglar samhället avseende kön, ålder, bakgrund och erfarenheter bör eftersträvas.
 • PNF bör komma från regionerna Stockholm eller
 • Processledaren för patientsamverkan ger administrativt stöd och deltar på rådsmötena.
 • Nationell överenskommelse med beskrivning av uppdrag, tidsåtgång (inkl. tid före och efter möte), arvode, informationsansvar samt jävsdeklaration upprättas med PNF enligt RCCs 1
 • PNF ska genomgå webbutbildning och ges möjlighet att delta i fysiska utbildningstillfällen.

 

PNRs Uppdrag

RCCs patient- och närståenderåd ingår som ett självständigt råd i respektive RCCs organisation. Råden ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.2

 • Sätter cancerpatienter och närstående i centrum.
 • Fokuserar på övergripande frågor som rör grupperna cancerpatienter och närstående, inte diagnosspecifika frågor eller enskilda patientärenden.
 • Bevakar och deltar i utvecklingen av cancervården för en jämlik och optimal cancervård för alla, oavsett cancerform, ur ett patient- och närståendeperspektiv.
 • Identifierar frågor och förbättringsområden som man tycker är viktiga, utifrån ett patient‐ och närståendeperspektiv. Dessa kan lyftas till RCCs ledning och/eller arbetas med i rådet.
 • Har en rådgivande och stödjande funktion för RCC:s ledning i frågor som tillhör RCC:s uppdrag, som till exempel prevention, rehabilitering, palliativ vård, och patient/närståendemedverkan.
 • Ha aktivt utbyte med PNF som är med i sjukvårdsregionala eller lokala vårdprocessgrupper inom cancerområdet.
 • Samverka med bland annat patientföreningar, nätverk och andra forum på lokal och sjukvårdsregional nivå i syfte att ta in synpunkter från andra patienter och närstående samt återkoppla information om PNR och RCCs
 • PNR kan också agera utåtriktat mot tex någon del i samhället (tex politiker) eller inåt mot vården och kommunala
 • Ta del av relevant information och sprida till sina
 • Stödja RCC vid rekrytering då PNF efterfrågas till arbetsgrupper eller möten med anknytning till
 • Är remissmottagare för RCC i övergripande frågor, till exempel
 • Identifiera utbildningsbehov och informationsinsatser för patientföreträdare i sjukvårdsregionen och utifrån detta planera aktiviteter tillsammans med RCCs
 • Bedriv
 • Samverka med RCCs övriga fem PNR i landet kring nationella frågor. Alla RCCs patient- och närståenderåd har tillgång till varandras minnesanteckningar via RCCs webbplats och har samarbete via RCCs nationella gruppering för PNR.
 • Avge en årlig verksamhetsberättelse om rådets arbete och lyfta fram områden som ytterligare behöver prioriteras.

 

PNRs Arbetformer

 • Ordförande och viceordförande väljs på två år
 • Arbetsutskottet (ordförande, vice ordförande, processledare samt RCCs verksamhetschef) möts inför varje rådsmöte för planering och uppföljning.
 • PNR träffas tre gånger per termin. Ledamöterna förbereder sig inför rådets möten genom inläsning av utskickat material och vid behov inhämtande av synpunkter från patientförening, nätverk eller
 • Verksamhetschef på RCC eller av denne utsedd person är föredragande. Vid PNRs möten kan även andra representanter från RCC delta. Dessa har inte beslutsrätt i rådet.
 • Prioritering av rådets viktigaste fokusområden ssättning sker och delges RCCs ledning i början av varje år med uppföljning i slutet av året
 • Frågor att behandlas kan föreslås av ledamot i rådet eller
 • Stående punkt för närstående
 • PNR kan bjuda in andra personer till specifika uppdrag och aktiviteter när rådet bedömer det lämpligt.
 • Hitta områden där PNR kan ha stor inverkan som kan göra arbetet mer
 • Mellan ordinarie PNR-möten finns möjlighet för ledamöterna att arbeta med prioriterade områden i projektform eller i arbetsgrupper. Tidsåtgången för dessa projekt varierar, men beskrivs i den projektplan som de deltagande ledamöterna tar fram inför projektstart. Avstämning av pågående projekt sker under PNRs möten.
 • Processledaren för patientsamverkan delar dagordning och protokoll från RCC:s ledningsgrupp med arbetsutskottet samt sitter med som adjungerad i ledningsgruppen. Processledaren lyfter av PNR identifierade frågor till LG och efterfrågar input från PNR när detta är
 • Hitta stödprocesser PNR vill engagera sig i och engagera alla ledamöter i någon av dessa som representant eller kontaktperson

Kalender

oktober, 2022

X
X